Корисна інформація

Запорізька обласна

державна адміністрація

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

Для демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення АТО

для вирішення питань

соціального забезпечення, захисту та інших соціальних гарантій

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЇХ СІМЕЙ:

При Адміністрації Президента України

тел. (044) 255-69-55, http://www.president.gov.ua/news/30876.html

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

тел. (061) 764 47 35, http://dszn-zoda.zp.ua

Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації

тел. (061) 224 63 83, http://oblzdrav.zp.ua

Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

тел. (061) 224 66 35, http://osvita.zp.ua

Запорізьким обласний центр зайнятості

тел. (061) 34 55 04, http://www.dcz.gov.ua/zap/control

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо вирішення питання призначення усіх видів державних соціальних допомог та отримання соціальних послуг демобілізованих військовослужбовців які проходили військову службу в районах проведення АТО

Загальний порядок звільнення в запас (демобілізації) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період

Військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються
з військової служби у визначені строки наказами по особовому складу посадових осіб: (а) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу – командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадових осіб, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу, без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (б) осіб офіцерського складу – першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (в) військовослужбовців, які внаслідок поранення або хвороби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, звільнити з військової служби після закінчення їх лікування. Військовослужбовців, які перебувають у полоні, – після їх повернення з полону.

У зв’язку з демобілізацією посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, зобов’язана: забезпечити складання Плану звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який під особистий підпис доводиться до військовослужбовців, які до нього включені; організувати проведення бесід з військовослужбовцями, під час яких, серед іншого, їм роз’яснюються права та обов’язки після звільнення, а також повідомляється про порядок та розміри грошового та інших видів забезпечення; забезпечити своєчасну підготовку документів, які видаються військовослужбовцям при звільненні.

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби доводяться до них особисто. За рішенням командирів військових частин військовослужбовцям, звільненим у запас, організовуються урочисті проводи.

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині, та підлягає розрахунку (в тому числі підлягає виплаті грошова компенсація за невикористані відпустки за 2014 та 2015 роки за їх наявності), а також виключенню зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині та направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Військовослужбовці у разі неможливості їх виключення зі списків особового складу військової частини через об’єктивні причини: перебування військовослужбовця на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, тощо – виключаються після повернення з лікування, полону тощо.

При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій командир (начальник) в обов’язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України на визначених ним посадах. Один примірник характеристики додається до особової справи військовослужбовця, (за її наявності), другий – надається військовослужбовцю.

Військовослужбовцю, який виключений зі списків особового складу військової частини, видається на руки припис. У приписі вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції і яким на день виключення зі списків особового складу військової частини не наданий статус учасника бойових дій видається комплект документів, необхідних для надання цього статусу через військові комісаріати, де вони будуть перебувати на військовому обліку, для їх надання до комісій обласних військових комісаріатів або Київського міського військового комісаріату. У разі надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій після його звільнення з військової служби командування військової частини надсилає відповідні документи (витяг з протоколу про встановлення статусу учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій) до військового комісаріату, де військовослужбовець перебуває на військовому обліку.

Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік за місцем проживання. 

Особливості здійснення розрахунку вислуги років військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення

Перед звільненням військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які мають право на пенсійне забезпечення, кадровими органами уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться попередній розрахунок вислуги років військової служби.

Як виняток, з метою своєчасного звільнення вищезазначеної категорії військовослужбовців, за згодою військовослужбовця, дозволяється звільнення військовослужбовців Збройних Сил України в особливий період здійснювати без проведення розрахунку вислуги років; при цьому розрахунок вислуги років військовослужбовців, які будуть звільнені з військової служби в особливий період, здійснюють військові комісаріати, до яких вони будуть направлені для постановки на військовий облік.

Медичний огляд військовослужбовців

Медичний огляд військовослужбовців після їх звільнення з військової служби здійснюється за їх бажанням.

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас без проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) (за їх бажанням) або ті, які пройшли медичний огляд ВЛК внаслідок поранень, контузій, хвороб, отриманих в особливий період під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації та не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення, та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Соціальні  та інші гарантії

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас забезпечуються комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас мають право повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке повинно було бути закріплене за ними на весь час проходження військової служби  за призовом під час мобілізації, на особливий період (але не більше одного року).

Одноразова грошова допомога

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.

 


ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ З ЧИСЛА

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ - УЧАСНИКУ АТО ОТРИМАТИ СТАТУС   "УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ"  
           

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА                                                                                                                                                   у місячний термін після завершення виконання військовослужбовцем завдань з АТО надсилає до комісії МОУ довідку та підтверджуючі документи про участь в АТО

 

КОМІСІЯ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ                                                                                                                                                        вивчає документи, подає на розгляд Міжвідомчої комісії при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО

 

ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ                                                                                                                                                                                      допомагає в оформленні документів та видає посвідчення особам, звільненим з військової служби

         
         

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ                     може самостійно звертатися до комісій у разі неподання   командиром документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій

  МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АТО          (у разі виникнення спірних питань)                                                                                                                                                     розглядає документи, надані комісією МОУ і в разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків, представників державних органів та в місячний строкприймає рішення щодо наданя статусу учасника бойових дій та інформуєкомісію МОУ  


ОСОБА, ЗВІЛЬНЕНА З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

може самостійно звертатися до комісій у разі неподання   командиром документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій      

                   

Пільги учасникам бойових дій надаються на підставі посвідчення.

А) Військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій видають органи Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповідно.

Б) Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення – Державною службою у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.

Після отримання посвідчення необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення

В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

üкопію посвідчення «Учасник бойових дій» з пред’явленням його оригіналу,

üкопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів,

üкопію паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;

üнадаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.


Після встановлення статусу, учасники бойових дій мають право на наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися
Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)

75 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.
Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ

75 %

Управління праці та соціального захисту населення;

Полтавапаливо (територіальні відділення), постачальник скрапленого газу – для отримання пільги в натуральному вигляді

Користування послугами зв’язку 50 % Філії ПАТ “Укртелеком”
Встановлення телефону 20% основних та 50% додаткових робіт Філії ПАТ “Укртелеком”
Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом
Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад)

або

один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Силові служби, управління праці та соціального захисту населення - для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса - для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів


ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ З ЧИСЛА

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ - УЧАСНИКУ АТО ОТРИМАТИ СТАТУС "ІНВАЛІД ВІЙНИ"  
           
 
  ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ, ІНШИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:                               ВІЙСЬКОВО - ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ  
 
 

Проводить лікування військовослужбовця від поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання

 
Встановлює причинний зв'язок поранення, контузії, травми, захворювання з виконанням обов'язків військової служби  
    Видає військовослужбовцю "Виписний епікриз" та направляє до Військово - лікарської комісії для прийняття рішення    
           
    УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ   МСЕК:
   

Встановлює статус

та видає військовослужбовцю посвідчення

"Інвалід війни"

 
Встановлює інвалідність та видає відповідну довідку
                 

Пільги інвалідам війни надаються на підставі посвідчення

Для отримання посвідчення інваліда війни необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення

В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

ü  копію посвідчення «Інвалід війни» з пред’явленням його оригіналу;

ü  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів,

ü  копію паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;

ü  надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.

Після встановлення статусу, інваліди війни мають право на наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися
Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)

100 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.

Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ

100 %

Управління праці та соціального захисту населення;

Полтавапаливо (територіальні відділення), постачальник скрапленого газу – для отримання пільги в натуральному вигляді

Користування послугами зв’язку 50 % Філії ПАТ “Укртелеком”
Встановлення телефону Безоплатно Філії ПАТ “Укртелеком”
Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом
Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

інваліди війни   І та ІІ груп

Безоплатно один раз на рік (туди і назад)

Управління праці та соціального захисту населення - для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса - для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

особа, яка супроводжує інваліда I групи

один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

інваліди війни III групи

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок з 50-процентною знижкою вартості проїзду
Позачерговий безплатний капітальний ремонт власного жилого будинку (квартири) Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири) Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

Пільги членам сімей загиблих (померлих) ветерана війни, у тому числі члена сімей загиблого військовослужбовця учасника антитерористичної операції, надаються на підставі посвідчення.

Для отримання посвідчення Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення.

В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

ü  копію посвідчення «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» з пред’явленням його оригіналу;

ü  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів,

ü  копію паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;

ü  надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.

Після встановлення статусу, члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни мають право на наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися
Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)

50 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.

Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ

50 %

Управління праці та соціального захисту населення;

Користування послугами зв’язку 50 % Філії ПАТ “Укртелеком”
Встановлення телефону Безоплатно Філії ПАТ “Укртелеком”
Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом
Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Управління праці та соціального захисту населення - для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса - для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок з 50-процентною знижкою вартості проїзду
Позачерговий безплатний капітальний ремонт власних   жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир
Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири) Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

З будь яких питань щодо вирішення проблем соціального забезпечення, соціального захисту та психологічної підтримки звертатися до:

РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) УПРАВЛІНЬ ПРАЦІ

ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

місто/район адреса контактний телефон
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради 69035, м.Запоріжжя, вул.Маяковського, б.3

(061)

236 15 90

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Жовтневому району 69002, м.Запоріжжя, вул.Дзержинського, 26

(061)

764 17 51

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 69009, м.Запоріжжя, вул.Аматорська, б.56

(061)

236 59 40

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району 69104, м.Запоріжжя, вул.Чумаченка, б.32

(061)

287 09 54

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Ленінському району

69096, м.Запоріжжя,

вул.Вінтера, б.14

(061)

279 06 44

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району

69035, м.Запоріжжя,

вул.Правди, б.37

(061)

236 33 9

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 69097, м.Запоріжжя, вул.Лахтинська, б.4б

(061)

277 09 97

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району

69068, м.Запоріжжя,

вул.Чарівна, б.16

(0612)

65 01 5

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради

71118, Запорізька обл., м.Бердянськ,

вул.Дзержинського, б.27/34

(06153)

4 73 32

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради

72311, Запорізька обл., м.Мелітополь,

вул. Б.Хмельницького, 6б.8а

(0619)

42 83 20

Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради 71504, Запорізька обл., м.Енергодар, вул.Козацька, б.17

(06139)

4 43 81

Управління соціального захисту населення Токмацької міської ради 71700, Запорізька обл., м.Токмак, вул. Революційна, б.12

(06178)

4 30 26

Управління соціального захисту населення Бердянської районної державної адміністрації 71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Перемоги, б.3

(06153)

3 55 35

Управління соціального захисту населення Василівської районної державної адміністрації 71600, Запорізька обл., Василівський р-н, м.Василівка, вул.Чекіста, б.6

(06175)

7 28 50

Управління соціального захисту населення Великобілозерської районної державної адміністрації 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с.Велика Білозерка, вул.8 Березня, б.5

(06156 )

2 02 15

Управління соціального захисту населення Веселівської районної державної адміністрації 72202, Запорізька обл., Веселівський р-н, смт.Веселе, вул.Пушкіна, б.40

(06136)

2 11 79

Управління соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації 70002, Запорізька обл., Вільнянський район, м.Вільнянськ, вул.Бочарова, б.30

(06143)

4 16 29

Управління соціального захисту населення Гуляйпільської районної державної адміністрації 70200, Запорізька обл., Гуляйпільський р-н, м.Гуляйполе, вул.Шевченка, б.15

(06145)

4 19 79

Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації 69089, м.Запоріжжя, вул.Комінтерна, б.3а

(061)

223 67 70

Управління соціального захисту населення Кам’янсько - Дніпровської районної державної адміністрації 71304, Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський район, м.Кам’янка-Дніпровська, вул.Радянська, б.6

(06138)

2 38 59

Управління соціального захисту населення Куйбишевської районної державної адміністрації 71001, Запорізька обл., Куйбишевський р-н, смт.Куйбишеве, вул.Суворова, б.1

(06147)

2 13 63

Управління соціального захисту населення Мелітопольської районної державної адміністрації

72312, Запорізька обл., м.Мелітополь,

вул.Карла Маркса, б.10

(06192)

6 77 55

Управління соціального захисту населення Михайлівської районної державної адміністрації 72002, Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт.Михайлівна, вул.Островського, б.230

(06132)

2 22 41

Управління соціального захисту населення Новомиколаївської районної державної адміністрації

70100, Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт.Новомиколаївка,

вул.Янишева, 89

(06144)

9 13 75

Управління соціального захисту населення Оріхівської районної державної адміністрації 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, м.Оріхів, вул.Запорізька, б.36

(06141)

4 50 46

Управління соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м.Пологи, вул..М.Горького, б.30

(06165)

2 39 87

Управління соціального захисту населення Приазовської районної державної адміністрації 72400, Запорізька обл., Приазовський р-н, смт.Приазовське, вул.Леніна, б.5а

(06133)

2 26 95

Управління соціального захисту населення Приморської районної державної адміністрації 72100, Запорізька обл., Приморський р-н, м.Приморськ, вул.Леніна, б.26

(06137)

7 23 86

Управління соціального захисту населення Розівської районної державної адміністрації

70300, Запорізька обл., Розівський р-н, смт.Розівка,

вул. Карла Маркса, б.13

(06162)

9 71 41

Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації 71701, Запорізька обл., м. Токмак, вул.Леніна, б.7а

(06178)

2 17 81

Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації 71202, Запорізька обл., Чернігівський р-н, смт.Чернігівка, вул.Леніна, б.416а

(06140)

9 12 24

Управління соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації 72500, Запорізька обл., Якимівській р-н, смт.Якимівка, вул.Леніна, б.67

(06131)

9 14 76

Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

місто/район адреса контактний телефон
Запорізький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 24, аб. скринька 3356

(0612)

34 01 81

Бердянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

71118, Запорізька область,

м. Бердянськ,

вул. Ульянових, б. 9

(06153)

62 59 1

Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

69035, м. Запоріжжя,

вул. Рекордна, б.34а

(061)

2339086

Енергодарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

71504, Запорізька область,        

м. Енергодар, вул. Козацька, б. 17

(06139)

61954
Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

72313, Запорізька область,          

м. Мелітополь, вул. Осипенко,

б. 96

(0619)

42 57 80

Токмацький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

71701, Запорізька область,            

м. Токмак, вул. Володарського,

б. 272

(06178)

23 67 2

Бердянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

71100, Запорізька область,          

м. Бердянськ, вул. Перемоги,

б. 3

(06153)

71 44 6

Великобілозерський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 71400, Запорізька область, Великобілозерський район, с.Велика Білозерка, вул. Центральна, б. 132

(06156)

20 13 1

Василівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

71600, Запорізька область, Василівський район,                    

м. Василівка, вул. Чекістів, б.1

(06175)

72 20 8

Веселівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 72202, Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул. Леніна, б.136

(06136)

21649
Вільнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Миру, б.2

(06143)

41244

Гуляйпільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

70202, Запорізька область, Гуляйпільський район,

м. Гуляйполе, вул. Петровського, буд. 2

(06145)

41 2 76

Запорізький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 69089, м. Запоріжжя, вул.Комінтерна, б.7

(061)

223 62 02

Кам’янсько-Дніпровський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 71304, Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський р-н, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Гоголя, б. 7

(06138)

21 1 67

Куйбишевський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 71001, Запорізька область, Куйбишевський район, смт.Куйбишеве, вул. Леніна, б. 52

(06147)

21 6 02

Мелітопольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

72319, Запорізька область,

м. Мелітополь, вул. Крупської, б.5

(0619)

43 13 94

Михайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

72002, Запорізька область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул.Островського,

б. 230

(06132)

2 19 29

Новомиколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 70100, Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Новомиколаївка, вул. Леніна, б. 25

(06144)

91283
Оріхівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул. Ленінградських курсантів, б. 58

(06141)

44 1 90

Пологівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 70600, Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Пролетарська, б. 75

066 3216113

(мобільний)

Приазовський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 72400, Запорізька область, Приазовський район, смт. Приазовське, вул. Леніна, б. 31

(06133)

22 8 15

Приморський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 72100, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Пролетарська, б.119

(06137)

74 3 92

Розівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

70300, Запорізька область, Розівський район, смт. Розівка,

вул. Леніна, б. 104

(06162)

99 5 61

Токмацький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 71716, Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Леніна, б. 34

(06178)

20 6 83

Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

71202, Запорізька область, Чернігівський район,

смт. Чернігівка, вул. Леніна, б. 434

(06140)

91439
Якимівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 72503, Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимівка, провулок Спортивний, б. 1

(06131)

99158

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Якщо Ви шукаєте роботу (постійну або тимчасову) зверніться до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості

У центрах зайнятості Вам допоможуть:

üзнайти роботу – постійну або тимчасову;

üотримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах;

üпідвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну роботу;

üотримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Для отримання статусу безробітного Вам необхідно надати:

üпаспорт громадянина України (або інший документ,що посвідчує особу);

üоблікову картку платника податків;

üтрудова книжка або документ,який підтверджує період зайнятості;

üвійськовий квіток (при потребі);

üдокумент про освіту (за потребі).

Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання чи перебування

Звертаємо Вашу увагу!

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 №111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» встановлено, що військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період виплачується грошове забезпечення, з якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок безробіття.

Отже, період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховується до Вашого страхового стажу, що дає Вам право на отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю при зверненні до державної служби зайнятості після проходження військової служби.

За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості безоплатно

üнададуть Вам інформацію про актуальні вакансії в будь-якому регіоні України;

üдопоможуть у виборі або зміні професії;

üнададуть правову допомогу з питань працевлаштування,отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, ознайомлять законодавством у сфері праці.

МІСЦЕВІ ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ

місто/район адреса контактний телефон
Запорізький обласний центр зайнятості  69037м. Запоріжжя вул.40 років Радянської України, б. 56-а

(0612) 34 00 07

(0612) 34-00-14

Запорізький міський центр зайнятості

 69037 м. Запоріжжя

вул. Рекордна, б.16-б

(061) 284 99 30
Південний районний центр зайнятості

 69104 м. Запоріжжя

вул. Комарова, б.11

(0612) 954421
Правобережний районний центр зайнятості

69114 м. Запоріжжя,

пр. Радянський, б.33;

(061) 2837810
Шевченківський районний центр зайнятості

69037 м. Запоріжжя,

вул. Рекордна, б .16-Б

(061) 2849311
Бердянський міський центр зайнятості

71118 Запорізька область,

м. Бердянськ

вул. Комунарів, б.14/2;

(06153) 47288
Мелітопольський міський центр зайнятості

72313 Запорізька область,

м. Мелітополь,

пр. 50-ти річчя Перемоги, б.36/14;

(0619) 44 05 20
Токмацькийміськрайонний центр зайнятості

71700 Запорізька область,

м. Токмак вул. Шевченка, б. 7

(06178) 23481
Енергодарський районний центр зайнятості

71503 Запорізька область,

м. Енергодар ,

вул. Центральна, б.8

(06139) 62333
Бердянський районний центр зайнятості

71100 Запорізька область ,

м. Бердянськ, вул. Комунарів, б.14-а

(06153) 34001
Василівський районний центр зайнятості 71600 Запорізька область, Василівський р-н, м. Василівка вул. Чекістів, б.39а (06175) 72754
Великобілозерський районний центр зайнятості

71400 Запорізька область, Великобілозерський р-н,

с. Велика Білозерка,

вул. Центральна, б.92;

(06156) 20286
Веселівський районний центр зайнятості

72202 Запорізька область, Веселівський р-н,

смт. Веселе вул. Леніна, б.202;

(06136) 21069
Вільнянський районний центр зайнятості

70002 Запорізька область, Вільнянський р-н.,

м. Вільнянськ,

вул. Зачиняєва, б.26;

(06143) 41304
Гуляйпільський районний центр зайнятості

70200 Запорізька область, Гуляйпільський р-н.,

м. Гуляйполе,

вул. Петровського, б.4;

(06145) 41539
Запорізький районний центр зайнятості

69089 м. Запоріжжя,

вул. Істоміна, 8;

(061) 2839877
К-Дніпровський районний центр зайнятості

71304 Запорізька область,

Кам’янсько-Дніпровський р-н,

м. Кам’янка-Дніпровська

вул. Набережна, б.72

(06138) 23078
Куйбишевський районний центр зайнятості

71001 Запорізька область, Куйбишевський р-н.,

смт. Куйбишеве,

пров. Поштовий, б.8;

(06147) 21683
Мелітопольський районний центр зайнятості

72313 Запорізька область,

м. Мелітополь

вул. Червонофлотська, б.113

(06192) 58032
Михайлівський районний центр зайнятості

72002 Запорізька область, Михайловський р-н.,

смт. Михайлівка,

вул. Леніна, б.33

(06132) 21669
Новомиколаївський районний центр зайнятості

70100 Запорізька область, Новомиколаївський р-н.,

смт. Новомиколаївка,

вул. Леніна, б.42

(06144) 93786

Оріхівський

районний центр зайнятості

70500 Запорізька область,

Оріхівський р-н.,

м. Оріхів,

вул. Ленінградських Курсантів б.37а;

(06141) 43642
Пологівський районний центр зайнятості

70600 Запорізька область, Пологівський р-н.,

м. Пологи вул. Жовтнева, б.3а

(06165) 23142
Приазовський районний центр зайнятості

72401 Запорізька область, Приазовський р-н.,

смт. Приазовське,

пров. Лікарняний б.1

(06133) 23839
Приморський районний центр зайнятості

72100 Запорізька область, Приморський р-н.,

м. Приморськ, вул. Морська, б.55/а;

(06137) 73444
Розівський районний центр зайнятості

70300 Запорізька область,

Розівський р-н.,

смт. Розівка, вул. Леніна, б.90

(06162) 97182

Чернігівський районний центр зайнятості

71202 Запорізька область, Чернігівський р-н.,

смт. Чернігівка,

вул. Леніна, б.422 а

(06140) 91044
Якимівський районний центр зайнятості

72500 Запорізька область, Якимівський р-н.,

смт. Якимівка вул. Свердлова б.45а

(06131) 91640

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ

Відповідно до Закону «Про загальнообовязкове пенсійне страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду України в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

  • пенсія за віком;
  • пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
  • пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію, у разі призиву їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахування додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призиву або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

Зазначений порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення. (стаття 2 Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Якщо у Вас виникли питання щодо порядку призначення пенсій та надбавок до пенсій звертайтесь до територіального управління пенсійного фонду в Запорізькій області:

місто/район адреса контактний телефон
Головне управління пенсійного фонду україни в Запорізькій області

69107, м.Запоріжжя, пр. Леніна, 164

(061) 2246328

(061) 2246327

м. Запоріжжя
Жовтневий район 69002, м. Запоріжжя, вул.Червоногвардійська, б.38  

(0612) 641864

Заводський район

69067,  м.Запоріжжя, вул.Союзна, б.32  

(0612) 357411

Комунарський район

69104,  м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, б.13 а 

(061) 2870860

Ленінський район

69089, м. Запоріжжя, вул.Трегубова, б.18

(061) 2247945

Орджонікідзевський район 69054, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, б.2-б

(061) 2209925

Хортицький район

69076, м. Запоріжжя, вул.Запорізького козацтва, б. 25 а  

(061) 2869144

Шевченківський район

69068, м.Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б.25-а  

(061) 2129452

Райони, міста обласного значення
м. Бердянськ

71102Запорізька область, м.Бердянськ,

площа 1-ї Бердянської Ради, б. 2  

(06153) 35453

м.Енергодар

71500Запорізька область, м.Енергодар,

вул. Радянська, б. 4 а

(06139) 63402

м.Мелітополь

72319Запорізька область, м.Мелітополь,

вул.Кірова, б.40  

(0619) 42 2932
м.Токмак

71700Запорізька область, м.Токмак,

вул. Революційна, б.42  

(06178) 20783

Бердянський район

71112Запорізька область, м.Бердянськ,

вул. Червона, б.36 а  

(06153) 72161

Василівський район

71600Запорізька область, Василівський р-н.,

м.Василівка, пров.Шкільний, б.7  

(06175) 73705

Великобілозерський район

71400Запорізька область,

Великобілозерський р-н, с.Велика Білозерка, вул.Центральна, б. 92  

(06156) 20912

  

Веселівський район

72200Запорізька область, Веселівський р-н, смт.Веселе, вул.Калініна, б.43  

(06136) 21779

Вільнянський район

70000Запорізька область, Вільнянський р-н,

м.Вільнянськ, вул.Бочарова, б.6  

(06143) 41284

Гуляйпільський район 70200Запорізька область, Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул.Петровського, б.4  

(06145) 41462

Запорізький район

69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, б.6

(061) 2184103

Кам’янсько-Дніпровський  район

71300Запорізька область,

Кам’янсько-Дніпровський р-н,

м.Кам'янка-Дніпровська, вул.Гоголя, б.1  

(06138) 23407

Мелітопольський  район

72312Запорізька область, , м.Мелітополь, вул.Леніна, 85

(06192) 68661

Михайлівський  район 72000 Запорізька область, Михайлівський р-н, смт.Михайлівка, вул.Радянська, б.2а  

(06132) 21670

Новомиколаївський  район

70100Запорізька область,

Новомиколаївський р-н, смт.Новомиколаївка, вул.Янишева, б.95  

(06144) 93687

Оріхівський  район 70500, Запорізька область, Оріхівський р-н, м.Оріхів, вул.Запорізька, б.36  

(06141) 43781

Пологівський  район

70600, Запорізька область, Пологівський р-н, м.Пологи, вул.К.Маркса, б.245  

(06165) 23532

Приазовський  район

72400, Запорізька область, Приазовський р-н, смт.Приазовське, вул.Пушкіна, б.3  

(06133) 22882

Приморський  район

72100, Запорізька область, Приморський р-н, м.Приморськ, вул.Калініна, б.98

(06137) 72640

Розівський  район

70300, Запорізька область, Розівський р-н, смт.Розівка, вул.Леніна, б.122

(06162) 97358

Токмацький  район

71708, Запорізька область, м.Токмак, вул.Революційна, б.42

(06178) 21005
Чернігівський  район

71200, Запорізька область, Чернігівський р-н, смт.Чернігівка, вул.Леніна, б.403  

(06140)  91071

Якимівський  район

72500,  Запорізька область, Якимівський р-н, смт.Якимівка, вул.Молодих патріотів, б.7

(06131) 91558

МІСЬКІ РАДИ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

місто адреса контактний телефон
м. Запоріжжя 69105, м. Запоріжжя, пр. Леніна, б.206

(061) 2224601

м. Енергодар

71504, Запорізька область, м. Енергодар,

вул. Курчатова, б.11

(06139)3 35 00

м. Мелітополь

72312, Запорізька область, м. Мелітополь,

вул. Карла Маркса, б.5

(0619) 42 00 66

м.Токмак 71700 Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, б.45 (06178)2 2436
м. Бердянськ

71100 Запорізька область, м. Бердянськ,

площа I Бердянської ради, б.2,

(06153) 34032

РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

район адреса контактний телефон
Бердянський район

71100, Запорізька область, м. Бердянськ,

пр. Перемоги, б.3

(06153) 35661

Василівський район 71600 Запорізька область, Василівський р-н, м. Василівка, вул. Чекіста, б.4 (06175) 7 35 35
Великобілозерський район 71400, Запорізька область, Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, вул. Центральна, б.120 (06156) 2 04 48
Веселівський район 72200 Запорізька область, Веселівський р-н, смт. Веселе, вул. Леніна, б.136

(06136) 2 13 91

Вільнянський район 70002 Запорізька область, Вільнянський р-н,, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, б.12

(06143) 4 12 12

Гуляйпільський район

70200, Запорізька область,

Гуляйпільський р-н,

м. Гуляйполе, вул. III Інтернаціоналу, б.50

(06145) 4 12 56
Запорізький район 69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна,б.8 (061) 2785564
Кам’янсько-Дніпровський  район 71300, Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський р-н, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Набережна, б.87 (06138)2 35 93
Мелітопольський  район

72319, Запорізька область,

м. Мелітополь, вул. Крупської, б.5

(0619)43 15 76

Михайлівський  район

72002 Запорізька область,

Михайлівський р-н,, смт. Михайлівка,

вул. Леніна, б.36

(06132)2 14 75
Новомиколаївський  район

70100, Запорізька область, Новомиколаївський р-н,

смт.Новомиколаївка, вул. Космічна, б.3

(06144) 91016

Оріхівський  район 70500 Запорізька область, Оріхівський р-н,, м. Оріхів, вул. Ленінградських курсантів, б.58

(06141) 4 31 67

Пологівський  район 70600 Запорізька область, Пологівський р-н,, м. Пологи, вул. Горького,б. 32 (06165) 2 26 20
Приазовський  район 72400 Запорізька область, Приазовський р-н,, смт. Приазовське, вул. Леніна, б.31 (06133) 22600
Приморський  район 72100 Запорізька область, Приморський р-н,, м. Приморськ, вул. Пролетарська, б.110 (06137) 70001
Розівський  район 70300 Запорізька область, Розівський р-н,, сел. Розівка, вул. Леніна, б.60

(06162) 9 73 63

Токмацький  район 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, б.45 (06178) 4 56 10
Чернігівський  район 71200, Запорізька область, Чернігівський р-н, смт. Чернігівка, вул. Леніна, б.401 (06140) 9 16 86
Якимівський  район 72503, Запорізька область, Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Жовтнева, б.6 (06131) 9 17 98


ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

В Запорізькій області визначені заклади охорони здоров’я для медичного обслуговування учасників антитерористичної операції, які надають:

- високоспеціалізовану медичну допомогу – КУ «Запорізька обласна клінічна     лікарня” Запорізької облради, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10, (061769-81-81);

- психіатричну реабілітацію - КУ “Обласна клінічна психіатрична лікарня” Запорізької облради, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10-а,

(061 234-40-63);

- відновлювальне лікування (кардіологічного, неврологічного, терапевтичного профілю) – КЗ "Запорізький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни" Запорізької облради,                           м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45, (061 224-79-60);

- реабілітаційне відновлення кістково-м¢язової та нервової системи – КУ “Санаторій медичної реабілітації “Глорія» Запорізької облради,   м. Приморськ вул. Курортна буд. 83,(02377-34-36).

Мережа лікувально-профілактичних закладів області

назва закладу адреса закладу контактний телефон керівника  
КУ "Новозлатопільська психіатрична лікарня" ЗОР 70244 Запорізька область, Гуляйпільський р-н., с. Новозлатопіль, вул. Чорного, б.3-а (06145) 9 83 92  
КУ "Гуляйпільська психіатрична лікарня" ЗОР

70202 Запорізька область,

Гуляйпільський р-н,,, м. Гуляйполе, вул. Дачна, б.89

(06145 )4 19 43  
КУ "Молочанська психіатрична лікарня" ЗОР

71716, Запорізька область, Токмацький р-н., м. Молочанськ,

вул. Крупської, б.5

(06178) 4 02 83  
КУ "Бердянський психоневрологічний диспансер" ЗОР

71122, Запорізька область, м. Бердянськ,

вул. Військове містечко 2, б. 23

(06153) 5 05 86  
КУ «Мелітопольський психіатричний диспансер» 72312 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, б.41-а (0619) 44 82 82  
КУ "Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер" ЗОР 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, б.67 (061) 764 32 49  
КУ "Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань" 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, б.78 (061) 289 44 01  
КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" ЗОР 69040, м. Запоріжжя, вул. Культурна, б.177-а (061) 287 03 58, (061) 287 03 60  
КУ «Обласний клінічний ендокринологічний диспансер» ЗОР 69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, б.10 (061) 769 81 07  
КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б.23 (061) 236 83 05  
КУ "Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер" ЗОР 69009, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, б.2 (061) 236 64 80  
КУ " Запорізький протитуберкульозний диспансер № 1" ЗОР 69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, б.28 (061) 764 42 52  
КУ "Запорізький протитуберкульозний диспансер № 3" ЗОР 69032, м. Запоріжжя, вул. Медведєва, б.4 (061) 212 11 26  
КУ "Запорізький протитуберкульозний диспансер № 4" ЗОР 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, б.27б (0612) 65 16 11  
КУ "Обласна туберкульозна лікарня" ЗОР с. Веселянка

70453, Запорізька область, Запорізький р-н,

с. Веселянка,

вул. Миру, б.5

(061) 287 75 25  
КУ "Бердянський протитуберкульозний диспансер" ЗОР

71110 Запорізька область, м. Бердянськ,

вул. Кірова, б.96

(06153) 2 39 39  
КУ "Мелітопольський протитуберкульозний диспансер" ЗОР 72318, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чкалова, б.1-в (06192) 5 43 12  
КУ «Токмацький протитуберкульозний диспансер» ЗОР

71700 Запорізька область,

м. Токмак, вул. Революційна, б.55

(06178) 2 22 46  
КУ "Обласний клінічний наркологічний диспансер" ЗОР 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, б.31 (061) 233 40 23  
КУ "Обласна інфекційна клінічна лікарня" 69091 м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, б.142 (061) 224 07 77  
Навчально-науковий медичний центр "Університетська клініка" 69063 м. Запоріжжя, вул. Кірова, б.83 (061) 766 79 44  
КУ "Бердянський шкірно-венерологічний диспансер" ЗОР

71118 Запорізька область, м. Бердянськ,

вул. Комунарів, б.16/1

(06153) 3 40 27  
КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР 72312 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свердлова, б.34 (0619) 42 24 03  
КУ «Мелітопольський онкологічний диспансер» ЗОР 72319 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кірова, б.33 (0619) 44 07 22  
м. Запоріжжя  
КЗ „Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1” 69002 м. Запоріжжя, вул. Леніна, б.88 (061) 2891962  
КЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги №2” 69120 м. Запоріжжя, вул. Авраменка, б.4 (0612) 677415  
КЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги №4” 69067 м. Запоріжжя, вул. Вроцславська б.11а (061) 2224655  
КЗ „Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5” 69097 м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, б.25 (061) 2771731  
КЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги №6” 69104 м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, б.11 (0612) 951108  
КЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги №8” 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, б.2 (0612) 650051  
КЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги №9” 69065 м. Запоріжжя, вул. Дудикіна, б.6 (061) 2243705  
КЗ „Центр первинної медико-санітарної допомоги №10” 69001 м. Запоріжжя, бул. Шевченка б.25 (061) 2240675  
КУ «Міська клінічна лікарня №2» 69068 м. Запоріжжя, вул. Брюлова, б.6 (0612) 651513  
КЗ “Міська клінічна лікарня №3” 69032 м. Запоріжжя, пр. Металургів, б.9 (061) 2131540  
КУ „Центральна клінічна лікарня №4 Заводського р-ну” 69106 м. Запорожжя, вул. Соціалістична, б.1 (061) 2224900  

КУ „Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги

м. Запоріжжя”

69005 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, б.80 (061) 2331151  
КУ „6-а міська клінічна лікарня” 69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів,б.34 (061) 2330325  
КУ „Міська лікарня № 7” 69600 м. Запоріжжя, вул. Луначарського, б.9 (061) 2128688  
КУ „Міська лікарня №8” 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 2 (061) 7694691  
КУ „Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9” 69065 м. Запоріжжя, вул. Щаслива, б.1 (061) 2243700  
КУ „Центральна лікарня Орджонікідзевського району” 69001 м. Запоріжжя, бул. Шевченка, б.25 (061) 2209758  
КЗ «Центральна лікарня Комунарского району” 69059 м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, б.49/10 (0612) 953541  
КУ “Міська стоматологічна поліклініка №2” 69002 м.Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, б.46 (0612) 63-22-77  
КЗОЗ “Міська стоматологічна поліклініка №3” 69096 м. Запоріжжя, б. Вінтера, б.22 (061) 279-15-51  
КУ “Міська стоматологічна поліклініка №4” 69057 м. Запоріжжя, вул. Сєдова, б.10 (061) 233-04-57  
КП “Міська стоматологічна поліклініка № 5” 69098 м. Запоріжжя, вул. Бочарова,б.12 (0612) 67-73-12  
КУ “Міська стоматологічна поліклініка №6” 69009 м. Запоріжжя, вул. Фільтрова, б.1 (0612) 35-05-81  
КУ “Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7” 69059 м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, б.40/8 (0612) 95-55-07  
м.Бердянськ  
КУ «Бердянське ТМО» БМР ЗО

71118 Запорізька область, м. Бердянськ,

вул.Комунарів, б.23

(06153) 34454  
КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР

71100 Запорізька область,, м. Бердянськ,

пр. Перемоги, б.8

(06153) 41481  
м. Енергодар  
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» МОЗ України

7150 Запорізька область, м. Енергодар,

пр. Будівельників, б.33

(06139) 5-75-26  
м.Мелітополь
КУ «Центр ПМСД №1» Мелітопольської МР ЗО 72319 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Крупської, б.7 (0619) 43-51-27
КУ»Центр ПМСД №2» Мелітопольської МР ЗО 72316 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, б.89 (0619) 42-31-56
КУ «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» ММР ЗО 72319Запорізька область, м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, б.46/9 (0619) 244-01-89
КУ «Мелітопольська міська лікарня   № 2» ММР ЗО 72318 Запорізька область, м.Мелітополь, вул.Брів-ла-Гайард, б.19 (0619) 25-02-52
КУ «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка» ММР ЗО 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул.Дзержинського, б.70 (0619) 43-02-53
Райони
КУ «Андріївська центральна районна лікарня» БРР ЗО 71140 Запорізька область, Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Леніна,б.43 (06153) 91131
КУ «Бердянський РЦПМСД» 71140 Запорізька область, Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Леніна,б.43 (06153) 91575
КЗ «В.- Білозерська центральна районна лікарня» ВРР

71400 Запорізька область, Великобілозерський р-н,с. В.Білозерка,

вул. 8-Березня, б.3

(06156) 20256
КЗ "Великобілозерський центр первинної медико-санітарної допомоги" ВРРЗО

7140 Запорізька область, Великобілозерський р-н,

с. Велика Білозерка, вул. 8 Березеня, б.3

(06156) 20323
КУ «Василівська центральна районна лікарня»ВРР ЗО 7160 Запорізька область, Василівський р-н, м. Василівка, вул. Лікарняна, б.5 (06175) 72328
КЗ "Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги" ВРР ЗО 71600 Запорізька область, Василівський р-н, м. Василівка, вул. Лікарняна, б.5 (06175) 72474
КУ «Дніпрорудненська міська лікарня» ДМР ВР ЗО 71630 Запорізька область, Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Зелена, б.1 (06175) 64900
Дніпрорудненська стоматорлогічна поліклініка 71630 Запорізька область, Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, б.47 (06175) 62909
Центральна районна лікарня Веселівської райдержадміністрації 72202 Запорізька область, Веселівський р-н, смт Веселе-2, вул. Горького б.2а (06136) 21833
КЗОЗ "Веселівський центр первинної медико-санітарної допомоги" ВРРЗО 72202 Запорізька область, Веселівський р-н,, смт. Веселе, вул. Горького, б.2а (06136) 21026
Вільнянська центральна районна комунальна лікарня

70002 Запорізька область,

Вільнянський р-н,, м. Вільнянськ,

пр. Гнаровської, б.6

(06143) 46239
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вільнянської районної ради

70002 Запорізька область,

Вільнянський   р-н, м. Вільнянськ,

пров. Гнаровської, б.6

(06143) 44479
КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня»РР ЗО

70200 Запорізька область,

Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе,

вул. Леніна, б.105

( 06145) 41391
КЗ "Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги" ГРР

70200 Запорізька область,

Гуляйпільський р-н, м. Гуляйполе, вул. Леніна, б.105

(06145) 41746
КЗ «Запорізька центральна района лікарня» ЗРР 69098, м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, б.18 (061) 2236122
КЗ "Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" ЗРР

70413 Запорізька область,

Запорізький р-н, с. Широке,

вул. Радянська, б.1

(061) 2236138
Кушугумська міська поліклініка

70450 Запорізька область,

Запорізький р-н, смт. Кушугум,

вул. Кірова, б.196

(061) 2234306
Куйбишевська центральна районна лікарня КРР ЗО

71001 Запорізька область,

Куйбишевський р-н, смт Куйбишеве,

вул. Євтушенко, б.1а

(06147) 20783
КЗ «Куйбишевський ЦПМСД» КРР ЗО

71001 Запорізька область,

Куйбишевський р-н, смт Куйбишеве,

вул.. Євтушенко, б.1а

(06147) 21604
КУ «К.-Дніпровська ЦРЛ»

71304 Запорізька область,

Кам’янсько-Дніпровський р-н,

м. К-Дніпровська, вул. Набережна, б.130

(06138) 235-22
КУ "Кам'яно-Дніпровський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" КРРЗО

71304 Запорізька область,

Кам’янсько-Дніпровський р-н,

м. К-Дніпровська, вул. Набережна, б.130

(06138) 23666
Мелітопольська центральна районна лікарня 72318 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кізіярська, б.55 ( 0619) 250793
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Мелітопольської районної ради Запорізької області 72318 Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Кізіярська, б.55 (06192) 50793

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

с. Вознесенка

72360 Запорізька область,

Мелітопольський р-н.

с. Вознесенка, вул. Чапаєва, б.110ж

(0619) 492182
Територіальне медичне об`єднання Михайлівського району ЗО

72005 Запорізька область,

Михайлівський р-н, смт. Михайлівка,

пров. Лікарняний, б.3

( 06132) 21867
КЗОЗ Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги МРР ЗО

72002 Запорізька область,

Михайлівський р-н., смт. Михайлівка,

вул. Леніна, б.78

(06132) 22570
Новомиколаївська центральна районна лікарня

70100 Запорізька область,

Новомиколаївський р-н.,

смт Новомиколаївка,

вул. Комсомольська, б.106

(06144) 91886
КЗ "Новомиколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги" Новомиколаївського району Запорізької області

70100 Запорізька область,

Новомиколаївський р-н.,

смт Новомиколаївка,

вул. Комсомольська, б.106

(06144) 91986
КЗ «Оріхівська центральна районна лікарня» ОРР ЗО

70500 Запорізька область,

Оріхівський р-н.,

м. Оріхів, вул. Правди, б.2

(06141) 4 32 42
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" ОРР ЗО

70500 Запорізька область,

Оріхівський р-н.,

м. Оріхів, вул.Тімірязєва, б.111

(06141) 4 51 36
КУ «Пологівська центральна районна лікарня»ПРР ЗО

70600 Запорізька область,

Пологівський р-н.,

м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., б.6/Жовтнева б.90

(06165) 2 24 84
КУ "Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги" ПРР ЗО

70600 Запорізька область,

Пологівський р-н.,

м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А.,б. 6/Жовтнева б.90

(06165) 2 29 15
Пологівська стоматологічна поліклініка

70600 Запорізька область,

Пологівський р-н.,

м. Пологи, вул. Пролетарська, б.66

(06165) 2 28 71
КУ «Приазовська центральна района лікарня»

72401 Запорізька область,

Приазовський р-н.,

смт. Приазовське, вул. Леніна, б.33

(06133) 2 22 51
КЗ "Приазовський районний центр первинної медико-санітарнї допомоги" ПРР ЗО

72401 Запорізька область,

Приазовський р-н.,

смт. Приазовське, вул. Леніна, б.33

(06133) 22126
Нововасилівська РЛ

72420 Запорізька область,

Приазовський р-н.,

смт. Нововасилівка, вул. Поштова, б,72

(06133) 51307
КП «Приморська центральна районна лікарня» ПРР ЗО

72102 Запорізька область,

Приморський р-н.,

м. Приморськ, вул. Морська, б.74

(06137) 73925
КП "Приморський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" ПРР ЗО

72102 Запорізька область,

Приморський р-н.,

м. Приморськ, вул. Морська, б.74

(06137) 7 39 34
Розівська центральна районна лікарня

70300 Запорізька область,

Розівський р-н.,

смт Розівка, вул. Калініна, б.14

(06162) 9 72 42
КЗ" Розівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" РРР ЗО

70302 Запорізька область,

Розівський р-н.,

смт. Розівка, вул. Калініна, б.14

(06162) 9 73 90
КУ «Токмацька центральна районна лікарня»

71700 Запорізька область,

м. Токмак, вул. Революційна, б.55

(06178) 2 26 72
КЗ "Молочанська районна лікарня"

71716 Запорізька область,

Токмацький р-н.,

м. Молочанськ, вул. Шевченка, б.45

(06178) 2 46 73
КЗ "Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги"

71716 Запорізька область,

Токмацький р-н.,

м. Молочанськ, вул. Шевченка, б.45

(06178) 4 06 93
КУ «Чернігівська центральна районна лікарня»ЧРР ЗО

71202 Запорізька область,

Чернігівський р-н.,

смт. Чернігівка, вул. Леніна б.434

(06140) 9 19 55
КЗОЗ "Чернігівський центр первинної медико-санітарної допомоги" ЧРР ЗО

71202 Запорізька область,

Чернігівський р-н.,

смт. Чернігівка, вул. Леніна б.434

(06140) 91297
Якимівська центральна районна лікарня

72503 Запорізька область,

Якимівський   р-н.,

смт Якимівка, вул. Леніна, б.30

(06131) 6 13 80
"Якимівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" ЯРР ЗО

72503 Запорізька область,

Якимівський   р-н.,

смт Якимівка, вул. Леніна, б.30

(06131) 91011
         

ГРОМАДСЬКІ (ВОЛОНТЕРСЬКІ) ОРГАНІЗАЦІЇ,

БЛАГОДІЙНІ ФОНДИ, ЦЕНТРИ

За бажанням Ви маєте змогу звернутися по допомогу до громадських (волонтерських) організацій, благодійних організацій та фондів, де Вам безоплатно нададуть допомогу

 

назва адреса, телефони, сайт послуги  
 
1 2 4 5  
1. Громадська організація «Жіноча сила України» тел. 0933088843 (працює тільки в телефонному режимі) інформаційні, правові послуги  
2. Громадська організація «Січ»

м. Запоріжжя, вул. Патріотична, б,80 (запис по телефону),

тел. 0994460707

юридичні послуги  
3. Громадська організація «Запорізький міський конгрес інвалідів»

м. Запоріжжя, пл. Пушкіна,б.4, каб.109,

тел. (061) 7071876, www.fond.zp.ua

юридичні, психологічні, інформаційні послуги, гуманітарна допомога             (одяг, взуття)  
4. Запорізька обласна громадська організація Об’єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія»

м. Запоріжжя, вул. Комарова, б.25а, к. 17, тел. (061) 2709291 http://www.vzayemodiya.net/vzd/vzd-ua-activities.shtml

психологічні, юридичні, інформаційні послуги  
5. Запорізька філія ГО "Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій" (Психологічна кризова служба)

м. Запоріжжя, бул. Шевченка, б.24, кв.20,

тел. 0978737017

психологічна реабілітація сімей мобілізованих та демобілізованих  
6. Благодійна організація «Благодійний фонд «Солдатські матері»

м. Запоріжжя, вул. Технічна,

б. 26;

тел. (061) 2706348,

facebook.com/materifond

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

юридичні, психологічні, інформаційні послуги, допомога в оформленні земельних ділянок  
7. Центр «Взаємодопомоги побратим»

Запорізька область,

м. Мелітополь, вул. Рози Люксембург,б.17

тел. 0935302977

юридичні послуги (отримання статусу УБД,

отримання пільг,права мобілізованих, загальна правова допомога), психологічні( допомога сім’ям, робота з сім’ями загиблих), медичні (консультації терапевта, оздоровлення, реабілітація)

 
8. Благодійний фонд «Шпиталь Запоріжжя»

м. Запоріжжя, вул. Горького б.2,

тел. 0972502886, 0678855475 (черговий волонтер – щоденно)

психологічні послуги  
9. Громадська спілка «Укроп Дентал»

м. Запоріжжя, пр. Леніна б.95,

тел. (061) 2893389

безоплатне лікування та протезування зубів  
10. Клуб спілкування ветеранів АТО, «Перемога 91/1 армійський відділ Благодійної організації «Храм»

м. Запоріжжя, вул. Перемоги б.91/1,

тел.098 864 48 96

послуги по відновленню після повернення з зони АТО  
11. Громадська організація «Центр соціально – психологічної допомоги «РЕСУРС» м. Запоріжжя, тел. 093 397 72 68(працює в телефонному режимі) Юридичні послуги